Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

Beste leden,

Het bestuur kijkt uit naar fysieke VEAN-bijeenkomsten We hopen dat we jullie spoedig weer live mogen ontmoeten. Het bestuur zit in de tussentijd niet stil. Naast de bestuurstaken is er ook veel contact met de leden. Vragen die binnenkomen pakken wij natuurlijk op. Een voorbeeld? Het viel Wiebren Santema op dat de inhoud van CTR-berichten is gewijzigd, in die zin dat die niet meer een volledige lijst omvatten van alle door erflaters gemaakte testamenten, maar zich (kort gezegd) beperkt tot het laatste testament met code 1: openbaar testament dat alle voorgaande uiterste wilsbeschikkingen herroept. Navraag leerde hem dat alleen notarissen een volledige lijst kunnen opvragen. Na overleg met Wiebren heb ik contact opgenomen met de beheerder van het CTR, de KNB, om hierover te spreken.

De wijziging zou zijn gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op korte termijn wordt het overleg vervolgd en komt onder meer aan de orde de vraag hoe deze wijziging moet worden bezien in het licht van de Wet op het Centraal Testamenten Register (CTR). Los daarvan wordt ook een meer praktische vraag besproken: is het voor een ieder die het CTR raadpleegt (voldoende) duidelijk dat raadpleging van het CTR niet (meer) (altijd) resulteert in een volledig beeld van een situatie? Voor erfrechtadvocaten is het CTR een belangrijke bron van informatie en voorkomen moet worden dat over de (volledigheid van de) informatie die daaruit wordt verstrekt onduidelijkheid kan ontstaan of dat dit geen volledig beeld verschaft.  Zo is het denkbaar dat in zaken over de nietigverklaring van een testament wetenschap over de inhoud van het daaraan voorafgaande testament noodzakelijk is. Het is dan uiteraard benodigd te weten óf er een voorafgaand testament is en door welke notaris dit is gepasseerd.

Van de vorderingen van het overleg houd ik jullie uiteraard op de hoogte!

Tim Fluitman
voorzitter VEAN

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden