Secretariaat

mr. A Rookmaker

Bastenakenstraat 130

1066 JG Amsterdam

14 november 2020

Betrokken notaris of boedelnotaris in het boedelregister

In het boedelregister kan een ‘betrokken notaris’ of een ‘boedelnotaris’ staan ingeschreven. Wat is het verschil?

Stel u krijgt nog geld van iemand maar diegene is overleden. Of uw stiefouder is overleden en daarmee is uw aandeel in de erfenis van uw ouder opeisbaar. Een goede eerste stap is om naar de rechtbank te bellen (waar degene die is overleden woonde) en te vragen naar het boedelregister. In het boedelregister staat of erfgenamen de erfenis hebben aanvaard of verworpen en zijn de gegevens van de ‘betrokken notaris’ of de ‘boedelnotaris’ opgenomen.

Betrokken notaris

Een ‘betrokken notaris’ is, zoals het woord al aangeeft, een notaris die betrokken is (geweest) bij de nalatenschap. Bijvoorbeeld omdat hij/zij heeft uitgezocht wie de erfgenamen zijn of een verklaring van erfrecht heeft opgemaakt. Als u een belang heeft bij die informatie (bij wie kan ik terecht met mijn vordering), dan kunt u contact opnemen met deze notaris. Hij/zij is dan verplicht informatie te geven.

Boedelnotaris

Een boedelnotaris wordt, als de nalatenschap beneficiair is aanvaard, aangewezen door de executeur, een erfgenaam of een door de rechtbank benoemde vereffenaar.

Deze notaris ‘regisseert’ de boedelafwikkeling. U kunt bij de boedelnotaris uw vordering indienen als schuldeiser of als u een legaat hebt gekregen. Bij deze notaris kunt u de boedelbeschrijving bekijken, de lijst van betwiste of erkende vorderingen, de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording. Oftewel, alle informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of u uw vordering betaald krijgt. Daarnaast kan de boedelnotaris de erfgenamen voorlichten over aanvaarden of verwerpen van de erfenis en kan deze notaris proberen geschillen op te lossen.

Geen informatie in het boedelregister

Het kan ook gebeuren dat er nog niets is ingeschreven in het boedelregister. Dat kan betekenen dat de erfgenamen nog geen keuze hebben gemaakt over de aanvaarding van de nalatenschap of nog geen notaris ‘betrokken’ is. Als degene om wie het gaat recent is overleden, dan is het nuttig om regelmatig te informeren of er al iets geregistreerd is. Als iemand al langer geleden is overleden en er is nog steeds niets ingeschreven in het boedelregister, dan zou u als schuldeiser kunnen overwegen om een vereffenaar te laten benoemen. Daarvoor kunt u zich wenden tot een VEAN-advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht en die u daarbij kan ondersteunen en adviseren.

Mr. Sylvia Raphael

Sluit je aan bij ons netwerk van erfrecht advocaten

lid worden